Crossref Citations

1. Effects of major depression and bipolar disorder on erectile dysfunction: a two-sample mendelian randomization study
Wei-Kang Chen, Tao Zhou, Dong-Dong Yu, Jing-Ping Li, Jing-Gen Wu, Le-Jun Li, Zhong-Yan Liang, Feng-Bin Zhang
BMC Medical Genomics  vol: 16  issue: 1  year: 2023  
doi: 10.1186/s12920-023-01498-8