Crossref Citations

1. Childhood Trauma and Non-suicidal Self-Injury Among Chinese Adolescents: The Mediating Role of Psychological Sub-health
Cui Huang, Qiuyu Yuan, Menglin Ge, Xuanlian Sheng, Meng Yang, Shengya Shi, Panpan Cao, Mengting Ye, Ran Peng, Ruochen Zhou, Kai Zhang, Xiaoqin Zhou
Frontiers in Psychiatry  vol: 13  year: 2022  
doi: 10.3389/fpsyt.2022.798369